Members


Principle Investigator

Bo Zhang, Ph.D.

E-mail:

zbo@pku.edu.cn

Staffs

Liyu QinLiming Qin

E-mail:

qinlm@pku.edu.cn

 

 

 

 

 

 

 

Tuo Liang

E-mail:

liangtuo@szbl.ac.cn

 

Jian Liang

E-mail:

liangjian@szbl.ac.cn

Graduate Students 

Xiankun Wang

E-mail:

xiankunwang@pku.edu.cn

 

 

 

Ying Han

E-mail:

yingh@pku.edu.cn

 

 

 

Wen Ren

E-mail:

2001111194@stu.pku.edu.cn

 

 

 

Xiaoyan Dai

E-mail:

daixy@stu.pku.edu.cn

 

 

 

Yadi Pu

E-mail:

12132782@mail.sustech.edu.cn

 

 

 

Yongfei Cui

E-mail:

cuiyf@stu.pku.edu.cn

 

 

 

Xiaolu Zhao

E-mail: zhao_xiaolu@stu.pku.edu.cn

 

 

 

 

 

Qin Huang

E-mail: huangqin@stu.pku.edu.cn