Contact

Contact address:

Dr. Bo Zhang,

Peking University Shenzhen Graduate School                                                                                                            Shenzhen Bay Laboratory
Building B Room 104
University Town, Nanshan District
Shenzhen, P.R. China, 518055

E-mail: zbo@pku.edu.cn